REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ W MiniLab

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

a) Organizator – firma MiniLab , prowadzona przez dr Urszulę Wrońską z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 18 b , NIP 8121805126;

b) Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach;

c) Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora;

d) Zajęcia – zajęcia o charakterze doświadczalnym/eksperymentalnym, określonym w odrębnej ofercie, z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;

e) Prowadzący – osoba opiekująca się dziećmi w trakcie zajęć w MiniLab.

 

1. Regulamin ten określa warunki uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach naukowych organizowanych przez MiniLab z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórskiej 18 b

2. Zajęcia odbywają się co tydzień, według ustalonego planu i trwają 60 minut.

3. Uczestnik zgłaszany jest semestralnie  na zajęcia* przez:

Rezerwację miejsca na zajęciach drogą mailową na adres kontakt@minilabkielce.pl ,wypełnienie formularzu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora – www.minilabkielce.pl  lub
Bezpośrednio w biurze firmy przy ulicy Zagórskiej 18 b w Kielcach

i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych pomiędzy MiniLab, reprezentowanym przez właściciela, Dr Urszulę Wrońską, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika zajęć.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu na konto bankowe:


                    38 1140 2004 0000 3402 4851 3580

MiniLab Urszula Wrońska

ul. J. Karskiego 18a 25-214 Kielce


w tytule przelewu Imię i Nazwisko Uczestnika

lub do uiszczenia opłaty w siedzibie firmy.

 

5. Dokonanie płatności jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć.

6. W przypadku rozpoczęcia zajęć nie od początku  miesiące  opłata za dany miesiąc  jest proporcjonalna do ilości pozostałych zajęć w tymże miesiącu .

7. Wraz z pierwszą opłatą za zajęcia w sezonie pobierane jest wpisowe w wysokości 20zł 

8. W przypadku wpłaty na konto, za datę zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto bankowe MiniLab.

9. W przypadku braku opłaty do 10-tego dnia danego miesiąca uczestnik nie weźmie udziału w zajęciach.

10. Klient ma prawo do rezygnacji z zajęć, jednak nie później niż na ostatnich zajęciach w danym miesiącu poprzedzającym  miesiąc rezygnacji z zajęć.

11. W przypadku rezygnacji Klient składa bezpośrednio w biurze organizatora w Kielcach ul. Zagórskiej 18 b pisemne oświadczenie w tej sprawie. Nie złożenie rezygnacji jest równoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc.

 12. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od MiniLab.

 14. Organizator w sytuacji z pkt. 13. będzie starał się bezzwłocznie poinformować Klienta o zaistniałych zmianach.

 15. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 13 Klient ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora.

 16. Nie ma możliwości odrabiania zajęć i zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.**

 17. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w siedzibie MiniLab.

 18. W trakcie zajęć obowiązują zasady kultury osobistej i poprawnego zachowania.

 19. Podczas zajęć Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z i przestrzegania zasad BHP i zachowania zgodnie ze wskazaniami Prowadzącego zajęcia.

 20. Uczestnik zobowiązany jest do uważnej pracy z urządzeniami, materiałami i odczynnikami laboratoryjnymi; używanie ich w niewłaściwy sposób może stanowić zagrożenie.

 21. MiniLab zapewnia Uczestnikom zajęć artykuły ochronną (okulary ochronne, rękawiczki). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach (np. plamy na ubraniach).

 22. Doświadczenia/eksperymenty przeprowadzane są przez Uczestników w 1-2 osobowych zespołach pod stałym nadzorem Prowadzącego zajęcia.

 23. Doświadczenia chemiczne i fizyczne przeprowadzane są w oparciu o bezpieczne substancje, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia Uczestników zajęć.

 24. MiniLab ubezpiecza Uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 25. Przed rozpoczęciem zajęć Klient zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych chorób przewlekłych Uczestnika zajęć (alergie, astma itp.), uszkodzeń skóry i innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w bezpiecznym uczestnictwie dziecka w zajęciach.

 26. Uczestnik zajęć może zostać wykluczony z zajęć, jeśli: Nie postępuje zgodnie z zaleceniami Prowadzącego; Jego zachowanie utrudnia prowadzenie zajęć; Stanowi zagrożenie dla współuczestników zajęć.

 27. O usunięciu z zajęć niezwłocznie zostaje poinformowany rodzic/opiekun prawny. W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w zajęciach.

 28. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika zajęć w siedzibie MiniLab lub w najbliższym otoczeniu firmy.

 29. MiniLab nie ponosi odpowiedzialności za utracone/uszkodzone w trakcie pobytu w siedzibie firmy mienie.

 30. Posiadanie wartościowych przedmiotów w trakcie zajęć odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność Uczestnika.

 31. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku do celów reklamowych , promocyjnych  organizatora .


*w przypadku rezygnacji zgodnej z regulaminem, pkt. 10, uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów.

**nie dotyczy długotrwałej choroby , wypadków losowych , jedynie w przypadku wcześniejszego poinformowania organizatora o zaistniałej sytuacji

 

32. W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), Klient zobowiązany jest zapoznać się z informacjami dostępnymi poniżej:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest MiniLab Urszula Wrońska z siedzibą w Kielcach na ul. Karskiego 18a, który jest właścicielem firmy MiniLab Urszula Wrońska, WWW.minilabkielce.pl.

 

Dane kontaktowe: mail: kontakt@minilabkielce.pllub tel. 730 971 971

 

Dane osobowe otrzymaliśmy w momencie wypełnienia karty zgłoszeniowej uczestnika warsztatów lub w późniejszym etapie podpisania umowy na korzystania z usług oferowanych przez naszą firmę.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

       wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami na korzystanie z usług edukacyjnych oferowanych przez firmę MiniLab.

 

 

 

 

       kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy

       informowania Klienta o nagłych zmianach w terminach realizacji warsztatów, zaległościach w bieżących płatnościach lub rozpoczynającej się rekrutacji na kolejny sezon.

 

 

 

       przechowywanie w celach archiwizacyjnych

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Kategorię danych i konsekwencje ich braku

 

Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

 

       adres e-mail, imię, nazwisko opiekuna i uczestnika warsztatów, adres, numer telefonu, numer dowodu tożsamości opiekuna oraz data urodzin uczestnika warsztatów.

 

Konsekwencją braku podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy, wykonania usługi edukacyjnej świadczonej przez firmę MiniLab Urszula Wrońska. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

 

Prawo sprzeciwu możesz wykorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania nie są przekazywane innym odbiorcom i są wykorzystywane tylko do celów realizowanych przez firmę MiniLab Urszula Wrońska.

 

Okresy przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy w celu korzystania z usług edukacyjnej, informacyjnej  i archiwizacyjnej. Dane osobowe do celów informacyjnych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku i mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach.

Regulamin promocji „Zapisz się na zajęcia z koleżanką/kolegą, zapłacicie mniej”

1. Każdy kto poleci nowemu uczestnikowi zajęcia w MiniLab, zyska razem z koleżanką/kolegą po 10 zł comiesięcznego rabatu.
2. Uczestnicy objęci promocją łączeni są w pary .
3. W przypadku rezygnacji jednej z osób objętych promocją, drugi uczestnik traci rabat promocyjny.
4. Ilość wspólnych znajomych nie zwiększa rabatu
5. Uczestnik podczas rejestracji określa osobę objętą rabatem. 

Partnerzy MiniLab


friends     plusik     telegraf     geo park     udjk